Logo nl

Sonne

BANJAARDSTRAND

Het Banjaardstrand  is de moeite waard om te beschermen en belangrijk voor de hele regio.....

Windturbine

WINDTURBINES

Windturbines zijn een essentieel onderdeel van duurzame energie - maar alleen op de juiste plaats.....

Solarfeld

ZONNEVELDEN

Zonnevelden nemen veel ruimte in beslag en moeten goed gepland zijn om efficiënt te zijn...

informatiebijeenkomst op donderdag 8 augustus 2019 om 19.30 uur

informatiebijeenkomst

8. augustus 2019 19:30 Uhr gemeentehuis, Voorstraat 31, Wissenkerke

De gemeente organiseert op donderdag 8 augustus 2019 om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over de "Repowering Jacobahaven". Wie tegen dit project is, moet van de gelegenheid gebruik maken om persoonlijk bezwaar aan te tekenen. Wij zullen er ook zijn!

Op donderdag 8 augustus 2019 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis, Voorstraat 31, Wissenkerke. Aanvang 19.30 uur over de "Repowering Jacobahaven". Wie tegen dit project is, moet van de gelegenheid gebruik maken om persoonlijk bezwaar aan te tekenen. Wij zullen er ook zijn!

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke met onderwerp = het ontwerpbestemmingsplan planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01

 De belangrijkste informatie over het project uit de toepassing
Dit zijn alle citaten uit de documenten die door e-connection zijn voorgelegd /
Opmerkingen & aanvullingen zijn blauw gemarkeerd!

 

De bouwkosten (windturbines en civiele werkzaamheden) worden op dit moment geschat op circa € 8.811.000,-

Bestemmingsplan

Citaat „verordening ruimte provincie Zeeland (augustus 2012!) - Bestemmingsplan Noord-Beveland = augustus 2013!

"Art. 2.4In dit artikel worden regels gegeven voor windturbines. Die mogen worden geplaatst binnen op kaart 3 aangegeven locaties. De kaart bevat overigens geen exacte begrenzing van de locaties. Er zijn slechts 'stippen' op de kaart aangegeven. Gemeenten mogen de locaties zelf in hun bestemmingsplannen begrenzen. Het beleidsdoel is hoge windturbines alleen toe te laten binnen begrensde locaties en niet overal in het landelijk gebied (aantasting landschap door verspreide ontwikkeling voorkomen). Kleinere turbines (tot 20 meter hoog) mogen ten mogen de locaties zelf in hun bestemmingsplannen begrenzen. Het beleidsdoel is hoge windturbines alleen toe te laten binnen begrensde locaties en niet overal in het landelijk gebied (aantasting landschap door verspreide ontwikkeling voorkomen). Kleinere turbines (tot 20 meter hoog) mogen gemeenten ook elders toelaten.

In de regels van de provincie wordt uitdrukkelijk verwezen naar de mogelijkheid voor de gemeente om haar activiteiten individueel vorm te geven. Het besluit van de provincie dateert van augustus 2012 - het bestemmingsplan van de gemeente werd in augustus 2013 opgesteld. Het is dan ook oneerlijk waarom er nu een ontheffing zou moeten worden verleend!

In het Bestemmingsplan is zelfs de ashoogte beperkt tot maximaal 82 meter! - Bron: "Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Regels":

"16.2 Bouwregels

De gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

  1. de ashoogte van windturbines bedraagt maximaal 82 meter;
  2. de bouwhoogte van overige voorzieningen bedraagt maximaal 3 meter;
  3. de capaciteit per windturbine bedraagt maximaal 3 MegaWatt, met dien verstandedat de gezamenlijke capaciteit per windpark maximaal 14,9 MegaWatt bedraagt."

Daarom moet er een uitzondering worden gemaakt - wij verdedigen ons hiertegen!

Geluid

Bild 1

Cumulatieve geluidsbelasting na realisatie van de nieuwe windturbines (Lcum)

In het MER is onderzocht wat de verandering wordt van het akoestische klimaat in het plangebied als gevolg van de nieuwe windturbineopstelling. Dit is gedaan door aan de hand van de methode Miedema alle relevante geluidsbronnen bij elkaar op te tellen en te vergelijken met de nieuwe situatie, zie figuur 5.2. Op basis van de methode Miedema wordt het huidige akoestische klimaat als zeer slecht beoordeeld. De nieuwe windturbines brengen daar qua geluidsbelasting geen verandering in. (bron: Aanvraag omgevingsvergunning - toelichting.pdf)

Bild 2

De geluidsbelasting van recreatiewoningen in het park de Banjaard en de camping Anna Friso is eveneens hoog. Recreatiewoningen en campings hoeven echter formeel niet aan geluidsnormen getoetst te worden. Gezien de hoge belasting beveelt de Commissie aan te onderzoeken of hier (toch) verbeteringen mogelijk zijn. Deze informatie kan dan nog een rol spelen bij afwegingen over dit deelproject. (bron: advies commissie mer.pdf)

Slagschaduw

Bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de Activiteitenregeling. In de Activiteitenregeling is voorgeschreven dat een windturbine moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien de afstand tussen de windturbine(s) en woningen of andere slagschaduwgevoelige objecten minder dan 12x de rotordiameter bedraagt en indien de gemiddelde schaduw meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een raam van een gevoelig object. Dit is vertaald in een toetswaarde voor de maximale schaduwduur van 6 uur per jaar. Een dergelijke norm kan met een contour in een kaartbeeld worden weergegeven.

De mate van slagschaduwhinder wordt in de Activiteitenregeling voorts enkel genormeerd voor geluidsgevoelige objecten. Recreatiewoningen, kampeerterreinen en de delen van het plangebied die in gebruik zijn voor de teelt van zeewier zijn geen geluidsgevoelige objecten. (bron: advies commissie mer.pdf)

Bild 3

Slagschaduw

Het aantal slagschaduwuren in de nieuwe situatie is hoger dan in de bestaande situatie. Bij de uiteindelijke selectie van het nieuwe turbinetype moet een nieuwe stilstandsregeling bepaald worden. (bron: Bijlage 6 LBP Sight - onderzoek geluid en slagschaduw.pdf)

Natuurgebieden

Het project bevindt zich tussen twee beschermde natuurgebieden (Voordelta en Ooster-schelde). Uit het MER blijkt dat het project negatieve effecten heeft op beschermde soorten zoals meeuwen, steltlopers, vleermuizen en zeehonden. Ook is aangegeven dat sommige in-formatie over de gevolgen voor de natuur nog ontbreekt, zoals over vogel- en vleermuisaan-tallen. Maatregelen om effecten te beperken, zoals tijdelijk stilzetten van turbines, zijn vol-gens het MER vanwege kennisleemtes in ieder geval (voorlopig) nog nodig om slachtoffers onder vleermuizen te beperken. (bron: advies commissie mer.pdf)

...Uit voorzorg wordt daarom voorlopig ge-werkt met een stilstandvoorziening in de periode januari – augustus (bron: advies commissie mer.pdf)

 

resultaat:

Door extra stilstandstijden voor de bescherming van de natuur (vleermuizen, etc.) en om te beschermen tegen nog meer schaduwen, wordt de efficiëntie van de installatie echter verminderd! Zonder subsidies geloven wij niet dat de investering economisch verantwoord is.

Daarom is de locatie niet geschikt volgens de beschikbare feiten.

Red het Banjaardstrand

Het mooie Banjaardstrand ligt direct aan een beschermd natuurgebied. Het is een zeer belangrijk recreatiegebied voor de mensen in Noord-Beveland en voor de vele toeristen die jaar na jaar terugkeren - maar dat kan heel snel veranderen als we niet strijden voor ons prijswinnende strand en ons niet verweren tegen onzinnige energieprojecten.

Naast de verhoging tot 215 meter (!!!) van de 3 windturbines die direct aan het Banjaardstrand staan is de bouw van een groot zonneveld naast de N57 gepland. Die twee projecten zijn zeer twijfelachtig vanuit het oogpunt van het energiebeleid. Zo moeten bijvoorbeeld de reuzewindturbines worden uitgeschakeld wanneer de zon hoog staat, om de stress voor strandbezoekers als gevolg van slagschaduw te verminderen.

De Zonnecentrale wordt niet meer gerealiseerd!

De WHO heeft geluidshinder onlangs als een ziekte erkend in haar "Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)".

Volgens die richtlijnen wordt voor windturbines een waarde van minder dan 45 dBa gegeven! Dat komt overeen met het "lawaai" van lichte regen!
Die waarde is al overschreden en met de nieuwe windturbines is volgens de projectontwikkelaars zelf ook die gezondheidsbedreigende geluidsgrenswaarde overschreden!

Ons mooie Banjaardstrand heeft uw hulp nodig - onderteken de petitie "Red het Banjaardstrand". - Hartelijk dank!

Vergelijking van de mogelijke hoogtes - Windturbinen Jacobahaven

Vergelijking van hoogtes

Copyright: MapTiler Copyright: OpenstreetMap.com

wind turbine silhouette rot 64 Windturbines Jacobahaven wind turbine silhouette orange 64  Windturbines Camperwind      
     Zonnecentrale=niet meer gerealiseerd
       Natuurbeschermingsgebied

Ongelukken zijn nooit uit te sluiten....

De volgende link opent een tabel met alle officieel gemelde (!) ongevallen met windturbines:

Klik hier voor de tabel!

Nog een andere exploderende windturbine in Denemarken - de video hierboven toont een geval uit Portugal! De politie sloot het gebied af binnen een straal van 800 meter - maar dat was niet genoeg. Een deel van de windturbine vloog op en over een nabijgelegen woongebouw.


ONLANGS GEBEURD: Op maandag 4 maart 2019 brak als gevolg van een blikseminslag een rotorblad van een 100 meter hoge windturbine af bij Trier en stortte neer op de nabijgelegen snelweg. De politie heeft vervolgens het gebied afgesloten - inclusief de snelweg! De redding met een speciale kraan en industriële klimmer kan alleen bij goed weer worden uitgevoerd, omdat werken op deze hoogte zeer gevaarlijk is. Daarom zal de sluiting nog enige tijd vergen. (hier de link naar het artikel van SWR Aktuell - in het Duits)

In deze video rapporteert de MDR in detail en objectief over de mogelijke gevaren van windturbines door het gooien van ijs en de gevolgen daarvan. In Duitsland moeten daarom waarschuwingsborden in de buurt van windturbines worden geplaatst.


OOK RECENTELIJK GEBEURD: Op vrijdag 2 februari 2019 is een windturbine in Seelbach in Zuid-Baden volledig afgebrand. Het blussen van de brand was onmogelijk vanwege het gevaar voor vallend puin. De brandweer was dus alleen in staat om te zorgen voor een gecontroleerde verbranding en om het gebied uitgebreid af te sluiten. Dit is al de tweede brand in die windenergiecentrale - een windturbine was daar in 2013 ook al afgebrand door een technisch mankement. Hoewel de oorzaak van dat defect voor alle turbines was verholpen, is het onverklaarbaar opnieuw beginnen branden! (hier de link naar het artikel - in het Duits)


Kroniek & Data

Huidige windturbine

1. presentatie "Repowering Jacobahaven" bij de gemeente door operator e-connection

10. januari 2019 19:30 uur Kamperland

Op 10 januari 2019 vond de eerste presentatie (door e-connection) van het project "Repowering Jacobahaven" plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering door e-connection. Tijdens de bijeenkomst werd een sterke bezorgdheid geuit over de enorme toename van het aantal windturbines, waarbij de negatieve impact op het toerisme expliciet werd benadrukt....

Link naar gemeenteraadsvergadering

Informatie-evenement voor eigenaren van vakantiewoningen

Informatie-evenement voor eigenaren van vakantiehuizen in de parken van de Banjaard

24. januari 2019 14:00 - 17:00 Alexiaplein 3, 4493 EZ Kamperland

Informatie-evenement door operator e-connection voor eigenaren van vakantiehuizen in het Oude & Nieuwe Banjaardpark. Aangezien het evenement tijdens de week plaatsvond, was minder dan 1% van de huiseigenaren vertegenwoordigd. Ondanks herhaalde verzoeken van vakantiehuiseigenaren heeft e-connection niet gereageerd op een uitstel van de afspraak - misschien omdat er turbines met een hoogte van 180 m werden gepresenteerd?

Details van het evenement

Toekomst van Noord-Beveland

TOEKOMST VAN NOORD-BEVELAND

27. maart 2019 19:30 uur Alexiaplein 3, 4493 EZ Kamperland

De visies worden ontwikkeld op basis van de inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor organiseert de gemeente onder andere Toekomstateliers in de zes kernen van Noord-Beveland:

meer informatie

Zonnepark wordt niet langer gerealiseerd

Zonnepark wordt niet langer gerealiseerd

4. April 2019

De plannen voor de grote zonnecentrale zijn afgewezen. De gemeente heeft tegen dit project besloten. Achtergrond van het besluit was onder andere het gebrek aan acceptatie van de bevolking om akkerland te gebruiken voor deze vorm van energieproductie.

We zijn erg blij met deze beslissing!

Zonnepark wordt niet langer gerealiseerd

Vooraankondiging bestemmingsplannen

24. April 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om de bestemmingsplannen voor "Windpark Jacobahaven" te bereiden. Deze vooraankondiging heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Ook worden in dit stadium nog geen instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Zodra het ontwerp van de bestemmingsplannen gereed is, biedt B&W gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen.

ontwerp-omgevingsvergunning gestart

ontwerp-omgevingsvergunning

4. Juli 2019

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken ingevolge artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 4 juli tot en met 14 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt:

  1. het ontwerpbestemmingsplan “Windpark Jacobahaven” (planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01)
  2. de ontwerp-omgevingsvergunning met registratienummer O2019127 voor het bouwen van windturbines - meer.
informatiebijeenkomst donderdag 8 augustus 2019

informatiebijeenkomst op donderdag 8 augustus 2019 om 19.30 uur

8 augustus 2019 19:30 Uhr gemeentehuis, Voorstraat 31, Wissenkerke

De gemeente organiseert op donderdag 8 augustus 2019 om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over de "Repowering Jacobahaven". Wie tegen dit project is, moet van de gelegenheid gebruik maken om persoonlijk bezwaar aan te tekenen. Wij zullen ook ter plaatse zijn!

1600000

Antaal
overnachtingen
2017

2252238

Toeristisch aandeel gemeentebegroting (in € / 2017)

7400

Aantal
inwoners
gemeente

7329469

gemeentebegroting (in € / 2017)

SOME INTERESTING FACTS

Hoewel toeristen en vakantiehuiseigenaren een enorm deel van de gemeentelijke begroting voor hun rekening nemen, worden uw belangen volledig veronachtzaamd en met voeten getreden. Zonder ons toerisme hebben we grote problemen in Noord-Beveland - en de winst uit de geplande onzinnige projecten wordt door anderen gekort – net als de subsidies.


Maar Noord-Beveland betaalt de rekening!

Verklaringen ter reflectie!

Strand met windturbines, 's nachts turbines in de slaapkamer

s Nachts, afhankelijk van de nabijheid van het huis en de windrichting, hoort men de windturbines. Zeer onaangenaam en duidelijk. Ik heb het echt niet nodig op vakantie.

.

naar de rating op Tripadvisor

Tripadvisor

Ongelooflijk: deze storende windturbines

Steeds weer dat geluid wusch, wusch, wusch. In de ochtend had het schaduwspel van zon en molen mij wakker gemaakt. Dat kan niet zoiets zijn dat zoiets is toegestaan.

We vinden het heel storend.

naar de rating op Tripadvisor

Tripadvisor

Goed, maar de molens verstoren!

...8 windturbines in de directe omgeving van het park... Met de juiste windrichting kun je nu de monotone beat van de windturbine de hele tijd horen. Het is jammer dat zulke grote windturbines worden vernietigd. We vinden het erg vervelend.

naar het rating op HolidayCheck

HolidayCheck

Slagschaduw op het strand?

Ik kan niet geloven dat er serieus wordt nagedacht over de bouw van de toch al storende windturbines nog hoger op het strand.

Dan ben ik op zoek naar een ander strand in Zeeland -

ZONDER windturbines die schadelijk zijn voor de gezondheid!

strandbezoekers

STEUN ONS ALSTUBLIEFT!

Duurzame energie is noodzakelijk - maar we verwerpen onzinnige energieprojecten, die ten koste van het algemeen belang moeten worden gerealiseerd! Help ons het Banjaardstrand te redden!

Repowering Jacobahaven

Zonnecentrale - wordt niet meer gerealiseerd!

Over ons

We zijn met dit initiatief gestart om het Banjaardstrand te beschermen. U bent van harte welkom om dit initiatief te steunen door onze petitie te ondertekenen of rechtstreeks contact op te nemen met de leden van de gemeenteraad. Wij behartigen onze belangen financieel onafhankelijk - daarom is er geen mogelijkheid tot donatie!

Meer informatie over ons........

Search